Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội

Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội

08:43 - 13/01/2021

Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo HĐ Hội ĐGV thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Quyết định số 27/2020/QĐ của UBND thành phố Hà Nội
Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng chính phủ
Công văn 3738/TCTHADS - NV1 về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS

Ngày 12/01/2021 Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội nhận được Công văn Số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội, về việc "triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ".

Văn phòng Hội đăng tải Công văn để Các Tổ chức Đấu giá tài sản, Đấu giá viên nghiêm túc triển khai và thực hiện. 

Nội dung của Công văn:

Công văn 5839/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội