Hội đấu giá viên Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các đấu giá viên làm việc trong các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, tự nguyện thành lập.
Hoạt động của Hội trên cơ sở tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan. Hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đấu giá viên là thành viên của Hội; duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động bán đấu giá tài sản tại thành phố Hà Nội; xây dựng các giá trị chuẩn mực của đấu giá Thủ đô, phát triển đội ngũ đấu giá viên có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu bán đấu giá của xã hội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và của đất nước.
Xem tiếp