Văn Bản Mới

Văn Bản Mới

Hiển thị

14:53 - 10/01/2022

Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, đồng thời để các hoạt động của Hội được phát triển ngày càng vững mạnh, Hội...

Xem thêm

08:43 - 13/01/2021

Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội

Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng...

Xem thêm

10:37 - 06/01/2021

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo HĐ Hội ĐGV thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo Hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội.

Xem thêm

15:51 - 07/12/2020

Quyết định số 27/2020/QĐ của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số 27/2020/QĐ ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về ĐG QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên...

Xem thêm

15:46 - 07/12/2020

Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng chính phủ

Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường Quản lý Nhà nước đối với Hoạt động Đấu giá tài sản.

Xem thêm

15:24 - 03/11/2020

Công văn 3738/TCTHADS - NV1 về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS

Công văn số 3738/TCTHADS - NV1 ngày 30/10/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS.

Xem thêm