DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017  - 2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

16:17 - 22/08/2018

DANH SÁCH PHÒNG BAN HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

STT

NHÂN SỰ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

NĂM SINH

I. BAN CHẤP HÀNH

1

Quản Văn Minh

Uỷ viên

0913562768

1968

2

Lê Văn Hòe

Uỷ viên

0915471889

1976

3

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Uỷ viên

0912565858

1976

4

Trần Mai Long

Uỷ viên

0913224245

1959

5

Ngô Cao Tùng

Uỷ viên

0903400488

1978

6

Trần Hữu Năng

Uỷ viên

0962179999

1968

7

Nguyễn Phạm Vũ

Uỷ viên

0387998888

1973

8

Lê Tuấn Hải

Uỷ viên

0986665888

1971

9

Kiều Thị Ngà

Uỷ viên

0947919772

1982

VI. BAN THƯỜNG VỤ

1

Quản Văn Minh

Uỷ viên

0913562768

1968

2

Lê Văn Hòe

Uỷ viên

0915471889

1976

3

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Uỷ viên

0912565858

1976