DANH SÁCH PHÒNG BAN HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

DANH SÁCH PHÒNG BAN HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017  - 2022

DANH SÁCH PHÒNG BAN HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

16:21 - 22/08/2018

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

DANH SÁCH PHÒNG BAN HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
                                                                                                 
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 
 


                                                                   
 BAN CHẤP HÀNH:

1. Ông Quản Văn Minh;                             4. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh;                        7. Bà Kiều Thị Ngà
2. Ngô Cao Tùng;                                       5. Ông Trần Hữu Năng;                          8. Ông Trần Mai Long;
3. Ông Lê Văn Hòe;                                   6. Ông Nguyễn Phạm Vũ;                       9. Ông Lê Tuấn Hải.
                     

STT

NHÂN SỰ

CHỨC VỤ

SĐT

NĂM SINH

GHI CHÚ

 

1

Quản Văn Minh

Chủ tịch

0913562768

1968

 

 

2

Lê Văn Hòe

Phó Chủ tịch

0915471889

1976

 

 

3

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch

0912565858

1976

 

 

4

Ngô Cao Tùng

Phó Chủ tịch

0903400488

1973

 

 

5

Trần Mai Long

Phó Chủ tịch

0913224245

1968

 

 

I. BAN THƯỜNG VỤ

 

1

Quản Văn Minh

Chủ tịch

0913562768

1968

 

 

2

Lê Văn Hòe

Phó Chủ tịch

0915471889

1976

 

 

3

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch

0912565858

1976

 

 

II. BAN KIỂM TRA

 

1

Trần Hữu Năng

Trưởng ban

0962179999

1959

 

 

2

Vũ Văn Huệ

Phó Trưởng ban

0904279466

1953

 

 

III. VĂN PHÒNG

 

1

Nguyễn Đức Hiệt

Chánh văn phòng

0917586868

1953

 

 

2

Trần Tuấn Anh

Phó Chánh văn phòng

0948716944

1989

 

 

3

Ngô Sỹ Thịnh

Phó Chánh văn phòng

0983181353

1988

 

 

IV.BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

 

1

Nguyễn Phạm Vũ

Trưởng ban

0912311120

1978

 

 

2

Kiều Thị Ngà

Phó Trưởng ban

0947919772

1982

 

 

V. BAN TUYÊN TRUYỀN

 

1

Ngô Cao Tùng

Trưởng ban

0903400488

1973

 

 

VI. BAN BẢO VỆ QUYỀN LỢI ĐẤU GIÁ VIÊN

 

1

Lê Tuấn Hải

Trưởng ban

0986665888

1971

 

 

VII. BAN TÀI CHÍNH

 

1

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Trưởng ban

0912565858

1976

 

 

3

Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng ban

0393518091

1991

 

 

VIII. BAN CHUYÊN MÔN

 

1

Trần Mai Long

Trưởng ban

0913224245

1968

 

 

IX. BAN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

1

Quản Văn Minh

Trưởng ban

0913562768

1968